На головну сторінку сайту


Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича:

Загальні засади теорії економічного розвитку суспільства. Предмет і метод економічної теорії. Зародження й основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами. Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація. Економічні категорії, закони та принципи. Пізнання і використання економічних законів. Функції економічної теорії. Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси. Економічні потреби суспільства, їхня суть та структура. Економічний закон зростання потреб. Економічні інтереси: сутність, суб'єкти, класифікація...

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, Ю. І. Пітюренко та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України С. І. Дорогунцова. - К.: КНЕУ, 2005. - 988 с.

КОДАЙ (KODALY) ЗОЛЬТАН (1882-1967)

- венгерский композитор, учёный-фольклорист, педагог, основоположник системы массового музыкального воспитания в Венгрии. Член Венгерской АН (с 1943; в 1946-49 - президент). Совместно с Б. Бартоком К. стал родоначальником новой школы в венгерской музыке, обратившейся к древним пластам фольклора. Основой его педагогической концепции является обязательное музыкальное просвещение и музыкальное воспитание всего народа. Разработал конкретные методики обучения и создал учебные пособия для учителей и учащихся. В Венгрии на основе его идей создана единая система музыкального воспитания, которая охватывает детские сады, школы, вузы. Методы музыкального развития, разработанные К., применяются в США, Великобритании, Японии и других странах.